Art. 1 Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding-formulieren.

1.2: Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend persoon. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Art. 2 Indeling groepen en duur training

2.1 De trainingen duren 60 minuten (of anders aangegeven) en worden door gediplomeerde of gekwalificeerde trainers gegeven.

2.2 De indeling van de groepen staat geheel vrij en wordt op basis van leeftijd, niveau, club, team of een combinatie hiervan gemaakt.

Art. 3 Inschrijving activiteit

3.1 Aanmelding voor onderwijs gerelateerde activiteiten dient te geschieden via de website of via info@martijnjongbloed.nl . Aanmelding voor voetbal gerelateerde activiteiten dient te geschieden via de website of via info@jtcacademy.nl . Hierin vragen wij diverse gegevens op, welke ook terug te lezen zijn in het privacy statement.

3.2 Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

3.3 Mochten er te weinig aanmeldingen zijn voor voetbal gerelateerde activiteiten, staat het Jongbloed training en coaching vrij om de activiteit te annuleren. Bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

3.4 Aanmelding voor een activiteit die verspreidt gaat over meerdere dagen kan ook plaatsvinden wanneer er al een begin is gemaakt aan de activiteit. Dit dient in overleg te gaan met Jongbloed training en coaching..

Art. 4 Betaling / tarieven

4.1 De hoogte van de kosten worden tijdig bekend gemaakt per activiteit.

4.2 Betaling in termijnen is niet mogelijk.

4.3 Bij verzuiming van betalingsverplichting staat het Jongbloed training en coaching vrij om de speler voor deze activiteit te weigeren.

4.4 Betalingen dienen overgemaakt te worden op het rekeningnummer van Jongbloed training en coaching of er kan betaald worden via onze partner Mollie. Indien de betaling na 10 dagen niet door ons is ontvangen verloopt de aanmelding en kunt u geen rechten ontlenen aan de gedane aanmelding.

4.5 Betalingen dienen voldaan te zijn binnen op de factuur aangegeven tijd (normaal gesproken 2 weken).

4.6 Op onderwijsactiviteiten is geen BTW verschuldigd. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld.

4.7 Huiswerkbegeleiding en bijles wordt maandelijks achteraf gefactureerd. Betaling van het factuurbedrag dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.8 Bij niet tijdige betaling zal er eenmalig een betalingsherinnering worden gestuurd.

4.9 De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van €15,- bij de tweede herinnering zullen Contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Art. 5 Verhindering, annulering, afgelastingen

5.1 Er vindt geen restitutie van kosten plaats, mocht een speler verhinderd zijn bij een activiteit.

5.2 Jongbloed training en coaching behoudt zich het recht voor om trainingen af te gelasten. Deze trainingen worden op een later moment ingehaald.

5.3 Annuleren tot 14 dagen vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zijn wij genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten.

5.4 Annulering na aanvang van activiteiten is niet mogelijk.

Art. 6 Kledingvoorschriften en gedragsregels

6.1 Het dragen van (kunstgras)voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de activiteiten is verplicht.

6.2 Tijdens activiteiten waarbij wij kleding verstrekken worden deelnemers geacht deze kleding te dragen.

6.3 Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen.

6.4 Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen.

6.5 Indien er sprake is van bewuste vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de (ouders/verzorgers van) betreffende deelnemer.

6.6 Wij werken graag met uniforme kleding, de kleding is aan te schaffen via onze partner 100% FOOTBALL.

Art. 7 Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan de activiteiten georganiseerd door Jongbloed training en coaching geschiedt geheel op eigen risico.

7.2 Jongbloed training en coaching is niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade in welke vorm dan ook.

7.3 Jongbloed training en coaching is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen voor, tijdens of na de georganiseerde activiteiten, noch voor andere fysieke klachten.

7.4 Jongbloed training en coaching is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verbandhoudend met de deelname aan een door Jongbloed training en coaching georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege Jongbloed training en coaching te werk zijn gesteld of van wier diensten door Jongbloed training en coaching gebruik is gemaakt, tenzij aan Jongbloed training en coaching opzet of grove schuld kan worden verweten.

Art. 8 Diverse media

Alle audio- en/of visuele opnames gemaakt tijdens activiteiten georganiseerd door Jongbloed training en coaching zijn automatisch eigendom van Jongbloed training en coaching. Door aanmelding geeft men Jongbloed training en coaching het recht deze opnames te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden.

Mocht men bezwaar hier tegen hebben, dient men dit voor aanvang van de activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan Jongbloed training en coaching.

Art. 9 Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen zullen door Jongbloed training en coaching 14 dagen bewaard worden, er kan schriftelijk of telefonisch worden aangegeven wat vermist wordt.

Art. 10 Accommodaties
De organisator streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld cq. De velden is bepalend voor de keuze van een accommodatie. De organisator behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers ingelicht worden.

Art. 11 Trainers

11.1 De trainers zijn zelf gescreende trainers door Jongbloed training en coaching.

11.2 De trainers kunnen ten allen tijde vervangen worden door een andere trainer welke aan de voorwaarden voldoen van Jongbloed training en coaching.

Art. 12 Uitvoering van de (onderwijs) overeenkomst.

12.1 Jongbloed training en coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.

12.2 Jongbloed training en coaching biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.