WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Van iedereen die een Jongbloed training & coaching activiteit afneemt,  uit interesse onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze social media, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig. Over de verwerking van deze persoonsgegevens door Jongbloed training & coaching, willen wij transparant zijn. Vanzelfsprekend gaat Jongbloed training & coaching uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jongbloed training & coaching leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder hebben wij op een rijtje gezet welke gegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van persoonsgegevens door Jongbloed training & coaching. Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring ieder moment te wijzigen, binnen het kader van de wetgeving.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Jongbloed training & coaching verwerkt uiteraard persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot de persoon te herleiden zijn. Bij het inschrijven voor een Jongbloed training & coaching activiteit, verwerken wij in ieder geval: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, vereniging, eventueel extra informatie en het team waarin de speler speelt.

Ook als je eerder een Jongbloed training & coaching dienst hebt afgenomen, blijven wij dit soort persoonsgegevens verwerken. Bij gebruik van de diensten van Jongbloed training & coaching worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, taalkeuze (land van de club), bezoekregistratie, laatste bezoek, type abonnement, afgenomen extra’s, eventueel biometrische gegevens, informatie die u eventueel aan onze administratie of trainers heeft opgegeven, uw financiële status bij Jongbloed training & coaching (afgenomen diensten, producten en betalingen), eventuele gegevens die u heeft gedeeld zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht en gegevens over ingeschreven activiteiten.

ONDERWIJS, DE START VAN ONZE DIENSTEN

Wij hebben gegevens nodig om onze diensten uit te voeren. Het betreft hier gegevens van u als ouder/verzorger (de wederpartij als iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Jongbloed training en coaching aangaat) en de gegevens van de leerling die voor onze diensten wordt aangemeld. Wij verwerken dus gegevens van personen jonger dan 16 jaar (bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens).

Bij het inschrijven van een leerling voor één van onze diensten vragen we u om de volgende persoonsgegevens schriftelijk te verstrekken:

 • Voor- en achternaam van de leerling
 • Geslacht van de leerling
 • Adresgegevens van de leerling
 • School en klas van de leerling
 • Tel. nr. van de leerling (indien de leerling hierover beschikt)
 • Naam van de wederpartij
 • Adresgegevens van de wederpartij
 • E-mailadres van de wederpartij
 • Tel. nr. van de wederpartij

Daarnaast vragen wij tijdens het intakegesprek om inzage in het les- en activiteitenrooster van de leerling, de recente leerprestaties van de leerling en zijn persoonlijke leersituatie. Hiervan maken wij tijdens het gesprek aantekeningen voor zover dit relevant is voor de uitvoeren van onze diensten.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@martijnjongbloed.nl Wij verwijderen dan deze informatie.

 

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS

Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meerzelf op de contactpagina invult, zoals: e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige vereniging en team, leeftijd en telefoonnummer. De gegevens die u zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van uw reacties op social media, kunnen worden verwerkt door Jongbloed training & coaching. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u onder meer zelf op de contactpagina van het betreffende platform invult, zoals uw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS? DIENSTVERLENING

Jongbloed training & coaching verwerkt uw gegevens om hun diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden. Voor het aanmaken van een lidmaatschap, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door u ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van specifieke dienstverlening.

INFORMEREN

Jongbloed training & coaching verwerkt uw gegevens hoofdzakelijk om via e-mail te informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Voor deze berichten kunt u zich te allen tijde afmelden.

MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN

Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden waardoor zij die gegevens zouden kunnen gebruiken voor hun directe marketing activiteiten.

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK

Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van de Jongbloed training & coaching te verbeteren. Ook kunnen wij u vragen deel te nemen aan een vrijblijvend klant- en/of marktonderzoek om onze dienstverlening te optimaliseren. U beslist zelf over uw deelname door wel of geen toestemming te geven.

RAPPORTAGE

Jongbloed training & coaching verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen, gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

CONTACT MET LID

Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kan de eigenaar van Jongbloed training & coaching later zien dat er al eerder contact is geweest. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien u deelneemt aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

Telefoongesprekken tussen deelnemers en de Jongbloed training & coaching kunnen worden opgeslagen om ze te kunnen terugluisteren voor trainingsdoeleinden. Indien een gesprek wordt opgenomen, hoort u eerst een melding dat het gesprek kan worden opgenomen.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Jongbloed training & coaching kan, op grond van wet- of regelgeving, verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit, zoals bijvoorbeeld politie, daar om verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

Jongbloed training & coaching zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement, zodat uw gegevens niet voor anderen zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een inschrijving bij Jongbloed training & coaching heeft volbracht, dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de activiteit. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

 • Alle gegevens zijn logisch en fysiek beveiligd en zijn toegankelijk voor de eigenaar van Jongbloed training & coaching. In de praktijk betekent dit dat Jongbloed training en coaching uw gegevens op de volgende wijze opslaat:
 • Het door u ingevulde inschrijfformulier evenals de tijdens het intakegesprek gemaakte notities wordt in een fysiek beveiligde omgeving bewaard.
 • Uw gegevens worden elektronisch opgeslagen op een laptop die ook in de fysiek beveiligde omgeving wordt bewaard.
 • Ieder leerling krijgt bij inschrijving een leerlingvolgnummer en de wederpartij een oudervolgnummer. Het telefoonnr. van de leerling en de wederpartij wordt in de telefoon van de huiswerkbegeleiding opgeslagen. Deze telefoon is bedoeld voor communicatie tussen docenten, leerling en de wederpartij. Daarnaast kunnen docenten indien dit voor het lesgeven noodzakelijk is het telefoonnummer van de leerling en de wederpartij in hun telefoon opslaan (in combinatie met oudervolg- en leerlingvolgnummer) mits het telefoonboek van deze telefoon bij verlies of diefstal op afstand is te wissen.
 • De docenten kunnen verslagen van lessen en/of huiswerkbegeleiding op de logisch beveiligde omgeving van hun laptop opslaan.

 

MAAKT JONGBLOED TRAINING & COACHING BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Jongbloed training & coaching maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derden zijn betrokken zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, eventuele mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

CAMERABEELDEN

Wij maken beelden van onze activiteiten die wij delen op onze social media kanalen, onze websites en voor het gebruik van promotiedoeleinden.

VERSTREKT JONGBLOED TRAINING & COACHING GEGEVENS AAN DERDEN?

Jongbloed training & coaching verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Jongbloed training & coaching kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUNT U INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat u uw toestemming intrekt, omdat u succesvol bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wil dat de gegevens worden gewist, indien Jongbloed training & coaching de gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens vragen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel- bestand, PDF-bestand of in een bijlage die gedownload kan worden. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

U heeft altijd het recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Jongbloed training & coaching die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jongbloed training & coaching of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag u altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar info@martijnjongbloed.nl of per post een verzoek sturen naar:

Jongbloed training & coaching, T.a.v. de afdeling administratie, Zanderijweg 12, 7312 EH Apeldoorn.

Vermeld bij uw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Ter bevestiging sturen wij u een e-mail naar het bij Jongbloed training & coaching opgegeven e-mailadres.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Jongbloed training & coaching kunt u contact opnemen met : Info@martijnjongbloed.nl